Sintaksa i semantika

Nakladnik: • Godina izdanja: 2008. • Biblioteka: CROATICUM, Marija Znika

•  Autorica: Marija Znika
•  Godina izdanja: 2008.
•  Uvez: tvrdi
•  Dimenzije: 24.5 x 17 cm
•  Broj stranica: 276
•  Cijena: €19,90 / 150,00 kn

•  NARUČI  •   

U knjizi su skupljeni odabrani radovi objavljivani u knjigama ili u časopisima u posljednjih dvadesetak godina i dva do sada neobjavljena rada (onaj o apoziciji i pokazateljima brojivosti). Razlog što sam te radove željela objaviti na jednome mjestu u činjenici je da su neki tekstovi gotovo nedostupni, a neki teže dostupni, a neki od njih su obavezna ili izborna literatura. Objavljujući ih na jednome mjestu, učinit ću ih dostupnima i novim naraštajima koje zanima prije svega sintaktička problematika u hrvatskome jeziku, a onda i utjecaj semantičke sastavnice na sin­taktičku, te utjecaj obavijesnoga ustrojstva na sintaktičke izbore.
Radovi u knjizi metodološki se temelje pretežno na hrvatskomu jeziku prilagođe­noj inačici generativne transformacijske gramatike (proizvodne preoblične slovni­ce) Noama Chomskoga, kakvu nalazimo u radovima Radoslava Katičića, posebice u njegovim Jezikoslovnim ogledima i Sintaksi, koji su od sedamdesetih godina bitno utjecali na sintaktička istraživanja u hrvatskome jeziku i rezultirali novim spozna­jama o naravi sintaktičkih odnosa u njemu, označujući istodobno bitan odmak od tradicionalnih sintaktičkih opisa.
Istražujući sintaktički položaj atributa, te odnos atributa i predikata, opisala sam sintaktički i semantički obavezne atribute. Budući da je kompleks atribucije vezan i uz pridjeve, nužno sam morala zaći u novo područje i obraditi imeničku kategoriju određenosti kojoj je pridjevni vid gramatikalizirano sredstvo izricanja. Kad je pak riječ o tome zašto uz neke imenice u nekim njihovim značenjima ne mogu stajati i pridjevi u određenom i pridjevi u neodređenom obliku, nego samo u jednom od njih, valjalo je, slijedeći tu spoznaju, istražiti uzroke. Tako sam došla do istraži­vanja kategorije brojivosti, njezine odredbe, načina njezina izražavanja, temeljite obrade imenica singularia tantum, podjele imenica na brojive i nebrojive, te prve u nas semantičke potpodjele nebrojivih imenica, što može imati praktičnu primjenu u leksikografskoj praksi za detektiranje različitih značenjskih pomaka u imenica.
Tako se knjigom zatvorio krug: od atributa, njihova svođenja na predikate, pre­ko sintaktički i semantički obaveznih atributa, do semantičkih razloga u imeničkom značenju koji utječu na izbor oblika pridjeva kao atributa uz dotičnu imenicu.
Radove donosim tematski složene, a ne kronološki, i to u neizmijenjenu obliku. Otuda i možebitne razlike u nazivlju i pravopisu. Svaki je rad popraćen popisom relevantne literature, a na kraju knjige donosi se zajedničko predmetno kazalo koje će olakšati služenje knjigom i kazalo autora.
U Zagrebu 15. svibnja 2007.  (Iz proslova)
Autorica