Objavljeni naslovi - Nikolina Iris Filipović

Nikolina Iris Filipović rođena je 1983. godine u Zagrebu, gdje je pohađala X. gimnaziju Ivan Supek u Klaićevoj ulici. Školovanje je nastavila na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je na Hrvatskim studijima 2009. godine diplomirala sociologiju i filozofiju. Poslijediplomski doktorski studij filozofije upisala je 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Kompleksnost života u perspektivi opće teorije sistema, izrađenu pod mentorstvom Hrvoja Jurića, obranila je 3. prosinca 2019. godine. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova u Zagrebu, Cresu i Malom Lošinju te je objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Uz Tomislava Krznara, sudjelovala je u priređivanju filozofske čitanke namijenjene primarno studentima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Vrč i šalica. Filozofijska vivisekcija problema odgoja i obrazovanja, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015.). Na Učiteljskom je fakultetu tijekom akademske godine 2014./2015. sudjelovala kao vanjska suradnica u izvođenju seminara u sklopu kolegija Filozofija odgoja, a u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022. kao postdoktorandica u izvođenju kolegija Kritičko mišljenje. U Sveučilišnom centru za protestansku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvedbi kolegija Biblija i bioetika.

Preporuka

Reći da je osnovno nastojanje ove knjige odgovoriti na pitanje života bilo bi pretenciozno. Ipak, upravo se tome odgovoru želimo približiti što je više moguće, i to u kontekstu znanosti, […]